Aksjologiczne problemy edukacji (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Kod ECTS:00000-0500-0503WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie w rozumienie, genezę, typy oraz funkcje wartości;
C2 - opis, wyjaśnienie oraz krytyczna analiza funkcjonowania treści aksjologicznych w strukturze pedagogiki jak i edukacji;
C3 - analiza konsekwencji wychowawczych przyjmowanych założeń aksjologicznych i antropologicznych;
C4 - samej pedagogiki jako nauki postulatywno-wartościującej.

W aspekcie wiedzy i umiejętności student powinien znać i rozumieć definicje wartości, ich genezą, typy oraz dyskusje dotyczące wartości. Powinien umieć określić funkcje i teoretyczne konsekwencje jakie niesie ze sobą przyjęcie w pedagogice określonego systemu wartości. Istotne jest nabycie umiejętności krytycznej analizy różnorodnych koncepcji i stanowisk pedagogicznych z uwagi na założenia aksjologiczne jakie one przyjmują. W aspekcie praktycznym student powinien rozumieć znaczenie funkcje systemu wartości dla praktyki wychowania. Jest w stanie określić jakie elementy procesu wychowania są konsekwencją przyjętych założeń aksjologicznych, co stanowi wprowadzenie dla umiejętności projektowania struktury procesu wychowania.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej
W2 - wiedza z zakresu współczesnych kierunków pedagogicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych.
K_W11 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych i teologicznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.
K_W16 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
K_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
K_U13 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K04 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem, twórczym nastawieniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.
K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
K_K08 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata przejawiając postawę odpowiedzialności za poszanowanie dziedzictwa kulturowego i jego twórcze rozwijanie.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, ćwiczenia, metody oparte na dialogu, metoda zadaniowa, e-laerning
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie, źródła i typy wartości. Dyskusje i stanowiska w aspekcie istnienia i typów wartości. Wartości i wartościowanie jako element struktury pedagogiki jako nauki: pedagogika jako nauka opisowa, wyjaśniająca, wartościująca i postulatywna. Główne typy i problemy aksjologiczne stojące u podstaw wybranych stanowisk w pedagogice: humanizm, postmodernizm, neomarksizm, personalizm. Wartościowanie w wybranych typach wychowania: moralne, patriotyczne, religijne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny lub pisemny z zakresu treści wykładu oraz wskazanych lektur. Warunkiem zaliczenia jest: uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocenia z kolokwium, pozytywna ocena z zadań, prana na platformie e-learningowej, praca na forum dyskusyjnym
ocena niedostateczna - błędna odpowiedź ustna na egzaminie, brak aktywności i realizacji zadań na platformie e-kul;
ocena dostateczna - wypowiedź ustna na egzaminie, w której student prezentuje elementarne treści przedmiotu, jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; realizacja zadań na platformie: kilkakrotne wypowiedzi na forum dyskusyjnym, odtwórcza realizacja zadań;
ocena dobra - wypowiedź ustna na egzaminie, w której student prezentuje poszerzone treści przedmiotu, jest w stanie samodzielnie poprawić błędy merytoryczne; realizacja zadań na platformie: częste wypowiedzi na forum dyskusyjnym, poszerzone treści realizowanych zadań;
ocena bardzo dobra - wypowiedź ustna na egzaminie w której student zna kompletne treści przedmiotu, jest w stanie samodzielnie wskazać znaczenie teoretyczne i praktyczne analizowanych treści; realizacja zadań na platformie: stałe wypowiedzi na forum dyskusyjnym, kompletna realizacja zadań ze wskazaniem znaczenia teoretycznego i praktycznego prezentowanych treści.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa
Bronk A., Wartości chrześcijańskie (uwagi amatora), Roczniki Filozoficzne 1993 (51). z. 2. s. 59-72.
Bronk A., Pojęcie godności człowieka: uwagi metodologa, w: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL 2010, s. 57-74.
Cichoń W., Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, w: F. Adamski (red.), Człowiek – Wychowanie – Kultura, Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 1993, s. 114-130.
Kiereś B., Podstawy antropologiczne pedagogiki personalistycznej, w: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL 2010, s. 95-102.
Maritain J., Moralne i duchowe wartości w wychowaniu, w: F. Adamski (red.), Człowiek – Wychowanie – Kultura, Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 1993, s. 131- 145.
Nowak M., Osoba i jej wartość w pedagogice ogólnej, w: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL 2010, s. 41- 56.
Nowak M., Znaczenie wartości w procesie wychowania, w: K. Popielski (red.), Człowiek - Wartości – Sens, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, s. 241-259.
Salamucha A., Problematyka godności człowieka w dyskusjach pedagogicznych, w: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL 2010, s.87-94.

Uzupełniająca
Chałas K., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym, T. II, Lublin-Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom religijnym, T. III, Lublin-Kielce: Wydawnictwo Jedność 2009.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom, T. I, Lublin-Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
Cichoń W., Wartości – człowiek – wychowanie: zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996.
Gutek G.L., Filozofia dla pedagogów, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007.
Maritain J., Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: F. Adamski (red.), Człowiek – Wychowanie – Kultura, Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 1993, s. 61-79.
Pastreniak W., Dydaktyka wartości, w: F. Adamski (red.), Człowiek – Wychowanie – Kultura, Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici 1993, s. 146-157.
Walczak M., Godność człowieka: kategoria opisowa, wartościująca i normatywna, w: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, Wydawnictwo KUL 2010, s. 75-94.
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin