Praktyka dyplomowa (praktyki) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 60
Kod ECTS:05400-0500-0503PRK0144
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem praktyk jest zapoznanie studentów z planowaniem, organizacją i realizacją pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w wybranych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach oświatowych, a w szczególności:
1. nabywanie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych studenta poprzez czynny udział w realizacji założeń programowych placówki;
2. kształtowanie umiejętności postrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych;
3. wdrażanie do krytycznego i innowacyjnego ujmowania zjawisk i procesów pedagogicznych zmierzające do opracowania przez studenta koncepcji swojej przyszłej pracy zawodowej
Wymagania wstępne
Ukończone studia licencjackie. Szeroka wiedza z zakresu pedagogiki uzyskana na I stopniu studiów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, o charakterze społecznym, wyznaniowym i państwowym, dysponuje wiedzą pogłębioną w wybranych zakresach specjalnościowych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.
U36 Potrafi zaprojektować pracę dydaktyczno - wychowawczą
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K57 Jest wrażliwy na ludzi i ich problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne i integrujące.
Metody dydaktyczne
Ustalenie ze studentami miejsca odbywania przez nich praktyk,
Kontrolowanie odbierania przez nich dzienniczków, stemplowanie umów praktyk
Na podstawie odpowiednich materiałów - zaliczenie praktyk
Treści programowe przedmiotu
Praktyka dyplomowa po I roku studiów drugiego stopnia

Jest to praktyka związana z przygotowywaną pracą magisterską i pod merytoryczną opieką osoby prowadzącej seminarium lub innej wyznaczonej przez Radę Instytutu Pedagogiki. Praktyka trwa nie krócej niż 2 tygodnie, co odpowiada 60-u godzinom.

Celem praktyki dyplomowej jest zapoznanie studentów z planowaniem, organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego wybranej instytucji w czasie jej funkcjonowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgłębienie wybranej przez studenta płaszczyzny jej działalności, a także pogłębienie i uporządkowanie doświadczeń pedagogicznych studenta związanych z szeroko pojętą tematyką pracy magisterskiej. Student może w tym czasie przeprowadzić zaplanowane badania pedagogiczne związane z przygotowywaną pracą po wcześniejszym uzyskaniu zgody przedstawiciela instytucji, w której odbywa praktykę.
Warunki zaliczenia:
• systematyczne prowadzenie dziennika praktyk (w czasie jej trwania);
• przygotowanie sprawozdania z funkcjonowania wybranej placówki, możliwości jej oddziaływania dydaktycznego, wychowawczego czy opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wybranego aspektu jej działalności, możliwości wdrażania w tym zakresie autorskich pomysłów i innowacji; w przypadku przeprowadzania podczas praktyki badań empirycznych także sprawozdanie z ich realizacji.

Podstawa zaliczenia:
1. wypełniony dziennik praktyk z opinią opiekuna z ramienia placówki;
2. raport z własnej działalności badawczej lub innej uzgodnionej z opiekunem praktyk z ramienia Instytutu Pedagogiki;
4. zaświadczenie o odbytej praktyce wydane przez instytucję, w której student odbył praktykę.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie praktyki

Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, o charakterze społecznym, wyznaniowym i państwowym, dysponuje wiedzą pogłębioną w wybranych zakresach specjalnościowych.
W zakresie umiejętności posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. Potrafi zaprojektować pracę dydaktyczno - wychowawczą. W zakresie kompetencji społecznych jest wrażliwy na ludzi i ich problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne i integrujące.


Brak zaliczenia praktyki

Nie ma uporządkowanej wiedzy o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, o charakterze społecznym, wyznaniowym i państwowym, dysponuje wiedzą pogłębioną w wybranych zakresach specjalnościowych.
W zakresie umiejętności nie posiada pogłębionych umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych. Nie potrafi zaprojektować pracy dydaktyczno - wychowawczej. W zakresie kompetencji społecznych nie jest wrażliwy na ludzi i ich problemy edukacyjne, nie jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne i integrujące.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem