Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Pietruszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/10
Kod ECTS:00000-0500-0503CWI0672
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rodzinną opieką zastępczą jaka realizowana jest w poszczególnych typach rodzin zastępczych
C2- Szczególnej analizie poddane są także zagadnienia dotyczące: osoby dziecka przyjętego do rodziny, rodzica zastępczego oraz wzajemnych relacji między nimi
C3 - Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi na formy pomocy i wsparcia oraz różnorodne formy pracy z rodziną zastępczą (ze szczególnym uwzględnieniem metody wideotreningu komunikacji w rodzinie)
Wymagania wstępne
W1 - zakłada się znajomość podstawowych pojęć pedagogicznych
W2 - zakłada się opanowanie treści przedmiotu Instytucje opieki i wychowania
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W13 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w zakresie rodzinnej opieki zastępczej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U38 Potrafi analizować sytuacje opiekuńczo-wychowawcze jakie pojawiają się w rodzinie zastępczej w aspekcie aksjologicznym
K_U58 Student potrafi ocenić przydatność poznanych metod pracy z rodziną zastępczą dla rozwiązania rozpoznawanych problemów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K30 student jest wrażliwy wobec ludzi i ich problemów, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem dla dobra każdej osoby, szczególnie dziecka osieroconego,jego integralnego rozwoju i dobra społeczności
K_K32 odznacza się postawą innowacyjną w projektowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne - dyskusja, pogadanka (pogadanka wstępna; pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości; pogadanka utrwalająca), wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe wyjaśnienia definicyjne - sieroctwo (społeczne i naturalne, półsieroctwo), formy sieroctwa (jawne, ukryte, wtórne)
2. Sposoby definiowania rodziny zastępczej
2. Kto może zostać rodzicem zastępczym (jakie musi spełniać warunki?)
3. Podział rodzin zastępczych według Ustawy o pomocy społecznej, prezentacja poszczególnych typów rodzin zastępczych
4. Dwa sposoby umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
5. Zasady, które uwzględnia się przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka
6. Prawa, jakie przysługują rodzicom zastępczym
7. Proces kwalifikacyjny kandydatów na rodziców zastępczych
8. Formy pracy wspierająco-terapeutycznej z rodziną zastępczą
9. Metoda wideotreningu komunikacji jako skuteczna forma pracy z rodzinami zastępczymi (procedura VHT, podstawowe zasady charakteryzujące domowy wideotrening komunikacji)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
1. D. Wosik – Kawala, E. Czerniak, A. Grymuza, A. Kołodziej, Rodzina zastępcza, W: D. Wosik – Kawala (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 99 – 128
2. J. Brągiel, S. Badora, Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej, Wyd. WSP, Częstochowa 1997
3. J. Matejek, Działalność ośrodków adopcyjno – opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Kraków 2008
4. I. Jaśkiewicz – Wyrębska, Systemy wychowawcze preferowane w rodzinach zastępczych, W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, Lublin 2003, T. II, s.493 – 500
5. M. Czubaj, Rodzinne formy opieki nad dzieckiem – adopcje i rodziny zastępcze, W: D. Głuszak – Węgierska (red.), Pedagogika opiekuńcza wobec nowych form kompensacji sieroctwa społecznego, Koszalin 2008, s. 19 – 28
6. M. Jamrożek., Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Kielce 2005
7. M. Joachimowska, Rola edukacji rodzin zastępczych w tworzeniu środowiskowych grup wsparcia, w: K. Marzec – Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 692 – 700
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę