Statystyka (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marek Jeziorański
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:11200-05-0503KON0093
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów pedagogiki z podstawowymi pojęciami i metodami statystycznymi.
C2 – przygotowanie studentów do samodzielnego wyboru metod statystycznej analizy danych empirycznych.
C3 – nauczenie studentów wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych.
Wymagania wstępne
W1 – umiejętność obsługi komputera.
W2 – posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu matematyki.
W3 – posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań w naukach społecznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna podstawowe pojęcia występujące w statystyce, ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych metod stosowanych w statystycznej analizie danych empirycznych – K_W04.

UMIEJĘTNOŚCI

W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi formułować problemy badawcze oraz adekwatne do nich hipotezy. Potrafi właściwie dobrać metody analizy statystycznej, tak aby odpowiadały one charakterowi pomiaru badanych zmiennych oraz pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Potrafi właściwie uporządkować, zaprezentować i zinterpretować wyniki badań i przeprowadzonych analiz – K_U06.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1. W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia analiz statystycznych. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego – K_K01.
2. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz do wykonywania pracy zawodowej. Rozumie wagę i znaczenie rzetelności i uczciwości w pracy badawczej na wszystkich jej etapach, począwszy od konstruowania narzędzi badawczych, poprzez gromadzenie danych empirycznych, aż do przeprowadzenia ich analizy i interpretacji – K_U06.
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; dyskusja; praca z programem SPSS; rozwiązywanie zadań i ćwiczeń.
Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe kategorie statystyczne oraz miejsce analiz statystycznych w procesie badawczym
2. Statystyka opisowa
3. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
4. Statystyka indukcyjna
5. Prowadzenie obliczeń statystycznych z wykorzystaniem programu SPSS
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna zupełnie lub zna w niedostatecznym stopniu podstawowe pojęcia i metody stosowane w statystycznej analizie danych empirycznych
(U) - Student nie potrafi zupełnie lub potrafi w niedostatecznym stopniu formułować problemy i hipotezy badawcze. W sposób niewłaściwy dobiera metody statystyczne do określonego zbioru danych. Nie radzi sobie z interpretacją wyników analizy statystycznej.
(K) - Stosunek studenta do zajęć ze statystyki oraz brak zaangażowania w przyswajanie wiedzy z tej dziedziny świadczy o tym, że nie docenia on i nie rozumie znaczenia wiedzy i umiejętności statystycznych w uzyskiwaniu wartościowej i rzetelnej wiedzy naukowej opartej o badania empiryczne.

Ocena dostateczna:
(W) – Student w dostatecznym stopniu przyswoił sobie treści przekazywane na zajęciach ze statystyki. Zna przynajmniej najbardziej podstawowe pojęcia i metody stosowane w statystyce.
(U) – Student niezbyt dobrze radzi sobie z doborem metod analizy statystycznej do określonych zbiorów danych empirycznych. Popełnia błędy wynikające z braków wiedzy na temat warunków stosowania określonych testów statystycznych lub współczynników korelacji. Źle radzi sobie z wykonywaniem obliczeń przy pomocy pakietu statystycznego SPSS.
(K) – Student mało angażuje się w przyswojenie wiedzy przekazywanej w trakcie zajęć. Nie docenia jej znaczenia w prowadzeniu pracy badawczej o charakterze empirycznym.

Ocena dobra:
(W) – Student zna większość terminów, pojęć i metod z zakresu statystki. Dosyć dobrze opanował wiadomości zawarte w programie zajęć.
(U) – Student potrafi formułować problemy i hipotezy badawcze, jednak popełnia przy tym drobne błędy. Dosyć dobrze radzi sobie z doborem metod statystycznej analizy danych do określonych zbiorów. Potrafi wykonać większość obliczeń statystycznych przewidzianych w programie zajęć ze statystyki.
(K) – Student ma pozytywny stosunek do zdobywania wiedzy z zakresu statystki, jest przekonany o jej znaczeniu w dochodzeniu do wartościowej wiedzy naukowej opartej o badania empiryczne.


Ocena bardzo dobra:
(W) – Student bardzo dobrze zna wszystkie treści programowe nauczane w trakcie zajęć ze statystyki.
(U) – Student bardzo dobrze formułuje problemy i hipotezy badawcze. Bezbłędnie dobiera metody statystyczne do określonych zbiorów danych, uwzględniając poziom ich pomiaru, wielkość próby, rozkład wyników oraz inne właściwości próby mające znaczenie przy wyborze metody analizy danych. Potrafi wykonywać obliczenia statystyczne w zakresie przewidzianym w programie zajęć. Potrafi właściwie interpretować uzyskane wyniki.
(K) – Student poważnie podchodzi do zdobywania wiedzy statystycznej, rozumie jej znaczenie dla prowadzenia badań empirycznych w pedagogice. Zdaje sobie sprawę z tego, że posiadanie wiedzy statystycznej umożliwia nie tylko samodzielne prowadzenie badań empirycznych, ale także właściwe rozumienie tekstów zawierających doniesienia z takich badań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Francuz P., Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
2. Szwed R., (2009). Medoty statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Lublin: Wydawnictwo KUL.


Literatura uzupełniająca:
1. Bedyńska S., Cypryańska M. (Red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
2. Juszczyk S., (2001). Statystyka dla pedagogów. Toruń: Adam Marszałek.
3. Ferguson G. A., Takane Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
4. Kwiatkowska G., Stasiuk K. (Red.) (2008). SPSS w praktyce psychologicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę