Dysfunkcjonalność rodziny (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503KON0536
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Zapoznanie z problematyką zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny oraz ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka w rodzinie. Zwrócenie uwagi na metody diagnozowania oraz pomocy rodzinom dysfunkcyjnym ma służyć pogłębieniu wiedzy o negatywnych zjawiskach dotyczących rodziny i ich przejawów, uwarunkowań, kontekstów kulturowych, prawnych i psychospołecznych w perspektywie przemian, jakie dokonały się w modelu współczesnej rodziny i w społeczeństwie jak również kompetencje w ocenie podobnych zjawisk w praktycznej pracy profilaktycznej, diagnostycznej i terapeutycznej pedagoga. Zamierzone efekty kształcenia: student po zapoznaniu się z tematami zajęć powinien osiągnąć szereg sprawności wyrażających się przede wszystkim w umiejętności diagnozowania środowiska rodziny pod kątem dysfunkcji i potrzeb w celach naprawczych. Ponadto, poprzez analizę typów rodziny, problemów współczesnych rodzin, student powinien odróżniać jej typy w praktycznej działalności pedagogicznej, by dobrać odpowiednie środki pomocowe. Znajomość różnic pomiędzy poszczególnymi typami rodzin oraz znajomość rozwiązań prawnych, powinien zaowocować praktycznymi umiejętnościami w przyszłej pracy pedagogicznej nie tylko na terenie szkoły, ale również w pracy wokół środowiska rodzinnego placówek do tego powołanych.Wiedza: analizowanie przyczyn powstawania negatywnych zjawisk w rodzinie, rozpoznawanie poszczególnych dysfunkcji w rodzinie, porównywanie i ocenianie typów współczesnych modeli rodziny.Umiejętności: rozpoznawanie problemów w rodzinie, łączenie ich i rozumienie pojawiających się zagadnień natury prawnej i opiekuńczo - wychowawczej w poszczególnych dysfunkcjach, tworzenie możliwości pomocowych Inne kompetencje (postawy): nabycie wrażliwości i zrozumienia potrzeb i problemów dziecka będącego ofiarą przemocy oraz innych nadużyć, umiejętność odpowiedniego podejścia do rodziny dysfunkcyjnej, aktywne współdziałanie i rozwiązywanie problemów z członkami rodziny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć: - Pojęcie rodziny, jej rola w społeczeństwie oraz rodzaje dysfunkcji w rodzinie- Układ rodziny dysfunkcyjnej- Problem alkoholizmu w rodzinie - analiza specyfiki rodziny alkoholowej- Rodzice samotni w wychowywaniu dzieci oraz zagadnienie ,,nieobecnego ojca"- Przemoc w rodzinie, seksualne wykorzystywanie dzieci i kazirodztwo.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć:- wykład konwersatoryjny- wykład z prezentacją- metody dialogowe i problemowe;Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny.
forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: aktywność w dyskusji - 25%, ustne sprawdzenie wiedzy na zajęciach - 25%, egzamin ustny końcowy - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Adamski ,,Rodzina - wymiar społeczno - kulturowy".2. J. Bradshaw ,,Zrozumieć rodzinę" Warszawa 1998,3. G. Heim ,, Między rodzicami a dziećmi"4. A.M Seweryńska ,, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej".
Literatura uzupełniająca:
1. B.E Robinson, Llyn Rhoden ,,Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików", Warszawa 20002. Z. Gaś, ,,Rodzina wobec uzależnień, Warszawa 1993.