Badania pedagogiczne nad myślą Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0514
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem jest przybliżenie stanu i możliwości dalszych badań papieskiej i prymasowskiej specyfiki myśli pedagogicznej, jej atrakcyjności, znaczenia i stosowanej metodologii. Przybliżając i charakteryzując własne badania nad spuścizną tych nieprzeciętnych myślicieli uwaga zostanie zwrócona na założenia i cele wychowania jego formy, metody i środki.
Zamierzone efekty kształcenia - student w wyniku realizacji celów powinien:
- w zakresie wiedzy: opisać antropologiczne podstawy, cele, zasady, metody i środki poznanych koncepcji pedagogicznych, podać ich cechy charakterystyczne, określić znaczenie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych środowisk wychowujących
- w zakresie umiejętności: interpretować zdobytą wiedzę na temat poznanych koncepcji wychowawczych; zaprezentować procedury tworzenia nowych projektów badawczych w zakresie poznanej myśli pedagogicznej; analizować własny projekt badawczy w odniesieniu do poznanych modeli wychowania, weryfikować zaprojektowane programy badawcze ze względu na kryterium prawdy i użyteczności, skonstruować i zaprezentować własny projekt programu badania spuścizny Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego;
- inne kompetencje: wyrażanie sądów w sprawach aktualnych wyzwań pedagogicznych, potrzeby integralnego wychowania i znaczenia papieskiego i prymasowskiego nauczania o wychowaniu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
koncentrują się wokół próby ukazania polskojęzycznego stanu badań i metod mających na celu pedagogiczne odczytanie przesłania Jana Pawła II i Stefana Kard. Wyszyńskiego Treści programowe koncentrują się wokół próby ukazania polskojęzycznego stanu badań i metod mających na celu pedagogiczne odczytanie przesłania Jana Pawła II i Stefana Kard. Wyszyńskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody: Wykład tradycyjny połączony z projekcją multimedialną
metoda warsztatowa, analiza zawartości wybranych zestawień bibliografii tematycznych, leksykonów i literatury opracowań
Pomoce dydaktyczne: zestaw multimedialny, zestawienia bibliografii tematycznych, leksykonów pakiet dydaktyczny zawierający dwie kluczowe pozycje konieczne do przestudiowania
Forma i warunki zaliczenia: Uczestnictwo w wykładach, egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001; Tejże, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004
Uzupełniająca:
Ks. Lesław Juszczyn CM, Wzorce osobowe świętych polskich kanonizowanych przez Jana Pawła II, Studium kazań hagieograficznych Wydawnictwo UNUM, Kraków 2001