Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)Zbo/4 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Kościelny proces administracyjny (wykład)E/8 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
3Kościelne prawo publiczne (wykład)Zbo/4 25 dr Agnieszka Romanko
4Zadanie nauczania Kościoła (wykład)E/7 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/2 15 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/4 60 Zawieszone
2Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3Struktury kolegialne w Kościele partykularnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
4Tradycyjne formy życia konsekrowanego - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
3Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/4 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze