Wydział Teologii
Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV - Semestr 8   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład monograficzny
1Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze