Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo zakonne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
2Normy o chrześcijanach (wykład)E/7 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
3Kościelne prawo publiczne (wykład)E/5 25 dr Agnieszka Romanko
4Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
5Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz
Wykłady fakultatywne
1Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
2Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Słowikowska
Seminarium magisterskie
1Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Brak obsady
2Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa
3Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze