Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katechetyka specjalna (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
2Liturgika (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
3Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
4Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)E/2 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
5Teologia dogmatyczna: Pneumatologia i Charytologia (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
6Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
7Teologia duchowości katolickiej (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
8Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
2Liturgika (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Andrzej Megger
3Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
4Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
5Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
6Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
3Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
4Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
5Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
6Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
7Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
8Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
9Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
10Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
11Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
12Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
13Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
14Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Chrystus a demon (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
2Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Praktyki pedagogiczne
1Praktyka pedagogiczna śródroczna (praktyki)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
2Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (praktyki)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
3Praktyka pedagogiczna ciągła (praktyki)Zbo/1 45 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze