Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
3Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
4Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
5Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Przedmioty do wyboru
1Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
4Metodyka pracy umysłowej (dla studentów niesłyszących) (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
5Metodyka pracy z uczniem zdolnym (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Badora
6Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 Zawieszone
7Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
8Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
9Relacja wychowawcza jako przedmiot badań pedagogicznych (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
10Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
11Wychowawcza funkcja wolontariatu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
12Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
13Zasady mediacji rodzinnych (wykład)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z profilaktyką
Przedmioty specjalnościowe
1Projektowanie programów profilaktycznych na różnych etapach edukacji szkolnej (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
2Pomiar jakości pracy szkoły (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Projektowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (ćwiczenia)Z/3 30 dr Anna Badora
4Diagnoza i profilaktyka agresji i przemocy szkolnej (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Łuka
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty specjalnościowe
1Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)E/1 15 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka pracy z rodziną dysfunkcjonalną (konwersatorium)Z/2 15 mgr Magdalena Leśniak
3Psychopedagogika prenatalna (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Wychowanie seksualne i prorodzinne (wykład)E/2 15 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
5Poradnictwo rodzinne wobec problemów dzieci i młodzieży z elementami metodyki (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
6Metodyka pracy z rodziną w sytuacjach krytycznych w rodzinie (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
7Wywiad środowiskowy (warsztaty)Z/2 30 mgr Magdalena Leśniak
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Aksjologia w profilaktyce społecznej resocjalizacji (wykład)E/2 15 dr Malwina Socha
2Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Prawo wobec patologii społecznych (wykład)Z/2 10 dr Małgorzata Kuć
4Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
5Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)Z/3 15 dr Malwina Socha
Seminaria licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Łuka
3Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Barbara Borowska
4Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Łobacz
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Parzyszek
3Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Katarzyna Braun
4Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marta Buk-Cegiełka
5Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Barbara Borowska
6Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Łuka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze