Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
3Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
4Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
5Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
7Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Przedmioty do wyboru
1Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Metodyka pracy umysłowej (dla studentów niesłyszących) (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
5Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
6Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
7Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
8Relacja wychowawcza jako przedmiot badań pedagogicznych (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
9Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
10Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
11Wychowawcza funkcja wolontariatu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
12Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
13Zasady mediacji rodzinnych (wykład)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
14Positive Education (wykład)Z/4 30 dr Klaudia Martynowska
15The personalistic education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Przedmioty w ramach specjalności
1Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Maciej Celiński
2Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Maciej Celiński
3Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Marzena Jakubowska
4Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Marzena Jakubowska
5Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Anna Badora
6Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Anna Badora
7Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Elżbieta Stoch
8Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Elżbieta Stoch
9Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
10Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
11Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 10 dr Barbara Borowska
12Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 10 dr Barbara Borowska
13Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 5 mgr Justyna Horbowska
14Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 5 mgr Justyna Horbowska
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Przedmioty w ramach specjalności
1Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)E/4 15 dr Magdalena Parzyszek
2Dysfunkcjonalność rodziny (konwersatorium)Z/0 15 dr Magdalena Parzyszek
3Rodzina wobec choroby i śmierci (wykład)E/4 15 dr Magdalena Parzyszek
4Rodzina wobec choroby i śmierci (ćwiczenia)Z/0 15 dr Magdalena Łuka
5Metodyka poradnictwa rodzinnego wobec problemów dzieci i młodzieży (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
6Metodyka poradnictwa w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
7Metodyka kształtowania kompetencji wychowawczych (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty w ramach specjalności
1Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład)E/3 15 dr Magdalena Łuka
2Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Prawo wobec patologii społecznych (wykład)Z/2 10 dr Małgorzata Kuć
4Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
5Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)Z/3 15 mgr Agata Tymicka
Seminaria licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Łuka
3Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Barbara Borowska
4Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
5Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
6Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
8Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Barbara Borowska
2Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Lidia Pietruszka
3Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Katarzyna Braun
4Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Łobacz
5Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marta Buk-Cegiełka
6Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Parzyszek
7Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Ewelina Świdrak
8Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Łuka
Praktyka
1Praktyka śródroczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Praktyka śródroczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze