Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Elżbieta Stoch
3Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
4Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Specjalność 1: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty specjalnościowe
1Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)E/1 15 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka pracy z rodziną dysfunkcjonalną (konwersatorium)Z/2 15 mgr Magdalena Leśniak
3Psychopedagogika prenatalna (wykład)E/2 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Wychowanie seksualne i prorodzinne (wykład)E/2 15 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
5Poradnictwo rodzinne wobec problemów dzieci i młodzieży z elementami metodyki (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
6Metodyka pracy z rodziną w sytuacjach krytycznych w rodzinie (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
7Wywiad środowiskowy (warsztaty)Z/2 30 mgr Magdalena Leśniak
8Praktyka po V semestrze (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Specjalność 2: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Aksjologia w profilaktyce społecznej resocjalizacji (wykład)E/2 15 dr Dorota Bis
2Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Prawo wobec patologii społecznych (wykład)Z/2 10 dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL
4Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)E/2 15 dr Dorota Bis
5Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)Z/3 15 dr Dorota Bis
6Praktyka po V semestrze (praktyki - Grupa: 2) Z/1 30 dr Lidia Pietruszka
Zajęcia do wyboru
1Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Metodyka pracy umysłowej (dla studentów niesłyszących) (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
4Praca pedagogiczna z osobą ze spektrum autyzmu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Szudra-Barszcz
5Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
6Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
7Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - rodzaje, objawy, formy wsparcia i terapii (ćwiczenia)Z/2 30 dr Dorota Bis
9Zasady mediacji rodzinnych (wykład)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
Seminarium licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Łuka
3Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
4Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
5Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Katarzyna Braun
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Łuka
3Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Parzyszek
4Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Lidia Pietruszka
5Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Łobacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze