Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Radom (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katechetyka szczegółowa (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
2Liturgika: rok liturgiczny (wykład)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Skrok
3Prawo kanoniczne: normy generalne (wykład)Z/2 15 Ks. dr Grzegorz Zieliński
4Stary Testament: Prorocy przedwygnaniowi i powygnaniowi (wykład)E/2 30 Ks. dr Zbigniew Niemirski
5Św. Augustyn i augustynizm (wykład)Z/2 15 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
6Teologia dogmatyczna: Chrystologia, soteriologia/mariologia, eklezjologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz
7Teologia dogmatyczna: Trynitologia/Sakramentologia (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
8Teologia fundamentalna (wykład)E/3 30 Ks. dr Daniel Swend
9Nowy Testament: Dzieje Apostolskie, Listy pawłowe (wykład)E/2 30 Ks. dr Sławomir Czajka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodyka katechezy (szkoła podstawowa) (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Stanisław Piekielnik
2Teologia fundamentalna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Daniel Swend
Proseminarium obowiązkowe
1Proseminarium (proseminarium)Z/3 30 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Praktyki do specjalizacji nauczycielskiej
1Praktyki katechetyczne (szkoły podstawowe) - śródroczne (praktyki)Zbo/1 15 Ks. dr Stanisław Piekielnik
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs kontynuacji zaawansowanej (lektorat - Grupa: 1) E/0 30 Ks. mgr Andrzej Wąsik
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 502) Zbo/0 15 mgr Dariusz Wróblewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze