Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Liturgika (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
2Nauczanie religii w prawie oświatowym (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
4Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
5Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
6Teologia dogmatyczna: trynitologia (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
7Teologia moralna szczegółowa - sakramentologia moralna (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
8Teologia pastoralna (wykład)E/3 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. mgr Jakub Kuchta
2Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
3Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
Proseminaria
1Metodyka pracy naukowej (proseminarium)Zbo/1 15 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Kościół katolicki w ZSRR na danych ziemiach polskich anektowanych po II wojnie światowej (wykład)Z/4 30 dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL
2Kościół w erze cyfrowej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
Praktyki pedagogiczne
1Praktyki śródroczne (praktyki)Zbo/1 15 Ks. mgr Jakub Kuchta

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze