Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Liturgika (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
2Metodyka pracy naukowej (proseminarium)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)E/3 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
4Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
5Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
6Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
7Teologia dogmatyczna: trynitologia (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
8Teologia dogmatyczna: trynitologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
9Teologia moralna szczegółowa - sakramentologia moralna (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
10Teologia pastoralna (wykład)E/3 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Drogi i bezdroża współczesnej duchowości (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
2Ewangelizacja a media cyfrowe (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Dydaktyka katechezy (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze