Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 dr hab. Robert Ptaszek
Przedmioty do wyboru
(należy kontynuować translatorium wybrane w semestrze zimowym)
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminarium licencjackie
(należy kontynuować seminarium wybrane w poprzednim semestrze)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr Piotr Szałek
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Wojciech Lewandowski
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Maksymilian Roszyk
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Andrzej Stefańczyk
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
Przedmioty specjalizacyjne (kontynuacja ścieżki z II roku)
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Historia nauki i techniki (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Nurty filozofii najnowszej (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Szałek
Wykłady monograficzne do wyboru
(należy wybrać 4 wykłady - 8 ECTS z poniższej listy, albo 2 wykłady - 4 ECTS z tej listy i 1 wykład - 4 ECTS z listy Memorial
Lectures)
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 Zawieszone
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Piotr Szałek
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Logika (wykład)E/2 15 Zawieszone
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 dr Błażej Gębura
Memorial Lectures
(student może wybrać jeden z poniższych wykładów gościnnych zamiast 2 wykładów monograficznych, odbywających się w tym
semestrze)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Peter Redpath
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 Zawieszone
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof.dr Javier Sánchez-Cañizares

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze