Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia do wyboru
(należy wybrać 180 godz., 18 pkt. ECTS)
1Debaty publiczne (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
2Doradztwo personalne (ćwiczenia)Z/3 30 dr Agnieszka Zaręba
3Komunikacja retoryczna w social media (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
4Laboratorium działań twórczych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
5Logopedia (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
6Manipulacyjne formy perswazji w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
7Muzykoterapia (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Iwona Sawulska
8Pedagogiczno-dydaktyczne funkcje retoryki (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Seminarium
(należy kontynuować jedno seminarium)
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa - Grupa: 1) Zbo/8 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
2Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa - Grupa: 2) Zbo/8 0 dr Joanna Kiereś-Łach
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Imelda Chłodna-Błach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze