Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Neuroantropologia (wykład)E/6 30 dr Andrzej Zykubek
2Marketing i ekonomia kognitywna (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
3Współczesne kontrowersje światopoglądowe: nauki przyrodnicze i kognitywistyka (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
4Kognitywistyka estetyki (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia z historii filozofii i psychologii: W. Jamesa koncepcja psychologii (wykład)E/3 30 dr Marcin Iwanicki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Neuroantropologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Andrzej Zykubek
2Marketing i ekonomia kognitywna (ćwiczenia)Z/0 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
Warsztaty obowiązkowe
1Kognitywistyka w praktyce - warsztaty kognitywne: wyszukiwanie informacji w zasobach typu Linked Data (warsztaty)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 mgr Monika Dunin-Kozicka
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
(należy wybrać jedno)
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatorium
1Uczenie maszynowe (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Seminarium
1Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Praktyki w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze