Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (wykład)Zbo/4 15 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (wykład)E/5 15 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
3Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sztuka negocjacji (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Sobek
2Sztuka dyskusji (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Erystyka i sofistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Tomasz Łach
2Teoria perswazji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Warsztaty obowiązkowe
1Wystąpienia publiczno-oratorskie (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Zajęcia do wyboru
(należy wybrać 60 godz., 6 pkt. ECTS)
1Komunikacja emocjonalna (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
2Topika kultury (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
3Retoryka w dyskursie publicznym (ćwiczenia)Z/3 30 dr Paweł Fortuna
Seminarium
(należy wybrać jedno seminarium)
1Historia i teoria komunikacji retorycznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Imelda Chłodna-Błach
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
1Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy (praca zaliczeniowa)Zbo/2 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze