Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Pedagogika chrześcijańska (wykład)E/3 15 dr hab. Alina Rynio
2Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
3Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
4Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
5Diagnostyka środowiska (wykład)Z/5 15 dr Katarzyna Braun
6Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
7Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
8Diagnostyka środowiska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
9Teoretyczne podstawy wychowania (wykład)E/5 15 dr hab. Alina Rynio
10Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
11Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
12Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
Przedmioty do wyboru
1Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Metodyka pracy umysłowej (dla studentów niesłyszących) (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
5Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
6Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
7Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
8Relacja wychowawcza jako przedmiot badań pedagogicznych (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
9Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
10Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
11Wychowawcza funkcja wolontariatu (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
12Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
13Zasady mediacji rodzinnych (wykład)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z profilaktyką
Przedmioty w ramach specjalności
1Ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły (ćwiczenia)Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
2Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
3Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)Z/4 45 dr Marta Buk-Cegiełka
4Metodyka wychowania w klasie szkolnej (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Albert Szułczyński
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty w ramach specjalności
1Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce (wykład)E/1 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
3Metodyka pracy z rodziną w poradnictwie i profilaktyce (ćwiczenia)Z/2 15 dr Magdalena Łuka
4Odpowiedzialne rodzicielstwo (wykład)E/4 15 dr Magdalena Parzyszek
5Odpowiedzialne rodzicielstwo (konwersatorium)Z/0 15 dr Magdalena Parzyszek
6Profilaktyka zachowań ryzykownych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty w ramach specjalności
1Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)E/2 30 dr Lidia Pietruszka
3Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Katarzyna Braun
5System wspierania i metodyka pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
6Metodyka pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
7System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
10Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
12Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
13Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
14Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
15Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
16Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze