Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Teorie i modele pracy socjalnej (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
2PR w instytucjach pomocy i integracji społecznej (konwersatorium)Z/3 30 dr Jakub Koper
3Superwizja w pracy socjalnej (konwersatorium)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
4Narzędzia pracy socjalnej (warsztaty)Z/3 30 mgr Wioletta Smyl
Przedmioty do wyboru
1Praca socjalna w perspektywie europejskiej (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
2Współpraca międzysektorowa (wykład)E/3 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agata Woźniak
9Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
10Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
11Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
12Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność: Opieka nad dzieckiem i rodziną
Przedmioty specjalizacyjne
1Praca socjalna z dzieckiem, młodzieżą i rodziną - wprowadzenie (wykład)E/3 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Praca socjalna z dzieckiem, młodzieżą i rodziną – wprowadzenie (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
3Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami (konwersatorium)Z/3 30 dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
4Metodyka wsparcia osób i rodzin z problemem przemocy (konwersatorium)Z/3 30 dr Michał Wiechetek
5Poradnictwo rodzinne w sytuacjach trudnych (warsztaty)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
Specjalność: Profilaktyka społeczna i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
Przedmioty specjalizacyjne
1Gerontologiczna praca spocjalna (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
2Podstawy psychopatologii (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Łysiak
3Aktywizacja zawodowa i rehabilitacja osób niepełnosprawnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
4Pomoc postpenitencjarna (konwersatorium)Z/3 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze