Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo urzędnicze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
2Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)E/4 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
3Instytucje europejskie i agendy UE (wykład)E/3 30 dr Edyta Krzysztofik
4Zarys prawa kanonicznego (wykład)E/3 15 dr hab. Anna Słowikowska
5Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
6Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
7Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Magdalena Kisała
8Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Edyta Krzysztofik
9Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Edyta Krzysztofik
10Instytucje europejskie i agendy UE (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Edyta Krzysztofik
11Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Anna Słowikowska
12Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Anna Słowikowska
13Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Anna Słowikowska
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie jakością w administracji publicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Kisała
2Zarządzanie oświatą (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Magdalena Pyter
3Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 dr Dariusz Żak
Specjalność: Administracja publiczna
1Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (wykład)E/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Administracja stanu cywilnego (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
3Struktury organizacyjne w administracji publicznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 dr Dariusz Żak
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Dochodzenie roszczeń w sprawach gospodarczych (wykład)E/2 30 dr Emil Kowalik
2Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
3Prawo umów w obrocie gospodarczym (konwersatorium)Z/1 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 339) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 340) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 341) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne (3 do wyboru)
1Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
2Kolonializm a Misje (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak
3Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
4Organizacje pożytku publicznego (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
5Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Kisała
6Prawne aspekty komunikacji elektronicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
7Prawo konsumenckie (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
8Prawo oświatowe (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Magdalena Pyter
9Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Bucior
10System administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
11Wynagrodzenia w administracji publicznej (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
12Zawarcie i ustanie małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
13Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/6 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
14European Law of Regional Development (wykład)Z/6 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze