Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Językoznawstwo ogólne i kognitywne (wykład)E/6 30 Brak obsady
2Językoznawstwo ogólne i kognitywne (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
3Psychofizjologia (warsztaty)Z/4 30 Brak obsady
4Wnioskowanie statystyczne (wykład)E/5 30 Brak obsady
5Wnioskowanie statystyczne (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
6Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Poznanie wielozmysłowe (wykład)Z/3 30 Brak obsady
2Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (wykład)Z/6 30 mgr Monika Chylińska
3Umysł kulturowy. Międzykulturowe badania psychologiczne i filozoficzne (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Algorytmy (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki
2Narzędzia reprezentacji wiedzy (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
3Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze