Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (wykład)E/3 15 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (wykład)E/3 15 dr Błażej Gębura
3Etyka szczegółowa (wykład)E/3 15 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
4Historia filozofii współczesnej (wykład)E/6 45 dr Maksymilian Roszyk
5Teoria mnogości (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Elementy metodologii filozofii (ćwiczenia)Z/0 30 dr Piotr Lipski
2Teoria poznania - Epistemologia (ćwiczenia)Z/0 30 dr Błażej Gębura
3Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Maksymilian Roszyk
4Teoria mnogości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Karczewska
5Etyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 30 dr Anna Krajewska
Zajęcia do wyboru
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Zykubek
2Etyka społeczna i polityczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Zajęcia do wyboru
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Epistemologia współczesna (konwersatorium)Z/2 30 dr Błażej Gębura
2Język grecki dla filozofów (lektorat)Z/3 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
3Współczesna metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 279) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
3Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
6Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agata Woźniak
7Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze