Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Obowiązkowe konwersatoria kierunkowe
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr Błażej Gębura
Ścieżki tematyczne
Grupa A: Filozofia: Świat - człowiek - kultura
1Spór o personalizm: Kant, Rosmini i Szkoła Lubelska (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2Neoscholastyka - między filozofią a religią (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
3Spór o tożsamość kulturową, spór o teorię sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
Ścieżki tematyczne
Grupa B: Filozofia: Poznanie - dzieje
1Filozofia XVII i XVIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Logika w sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
Zajęcia do wyboru w języku angielskim
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajeć z poniższej listy lub z listy zajęć
anglojęzycznych do wyboru dla stopnia III. Za zaliczenie w formie Z student otrzymuje 2 pkt. ECTS)
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. John Hittinger
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Steve Fuller
Seminarium magisterskie
1Etyka szczegółowa (seminarium)Zbo/10 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/10 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/10 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
4Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze