Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Planowanie przestrzenne i prawo budowlane (wykład)E/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Nowik
3Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium)Z/1 15 dr Robert Tabaszewski
Seminaria magisterskie
1Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
5Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Kisała
8Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
9Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
10Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Prawo energetyczne (wykład)E/2 30 dr hab. Michał Domagała
2Udział przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych i sądowych (konwersatorium)Z/1 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Partycypacyjne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (wykład)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Współpraca jednostek samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Marcin Szewczak
Przygotowanie pracy magisterskiej
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Kisała
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Brak obsady
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
8Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze