Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Psychologia społeczna (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
2Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
3Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
4Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 3) Z/0 15 dr Ewelina Świdrak
5Andragogika (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
6Andragogika (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
7Andragogika (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Przedmioty specjalnościowe
1Doradztwo zawodowe w szkole (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
2Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Barbara Borowska
Specjalność 2: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Przedmioty specjalnościowe
1Metodyka zarządzania oświatą w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2Diagnostyka i zarządzanie zmianą - projektowanie rozwoju szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Przedmioty specjalnościowe
1Zadania i uprawnienia asystenta rodziny (wykład)E/2 10 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinie - sposoby interwencji i plan pracy z rodziną (konwersatorium)Z/1 10 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Warsztat komunikacji społecznej (ćwiczenia)Z/1 10 dr Magdalena Łuka
2Metodyka pracy z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w placówce (warsztaty)Z/2 10 mgr Aneta Gąbka
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Magier
11Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
12Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Vacat
3Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
4Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Alina Rynio
6Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
7Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
8Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Wiesław Partyka
11Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Krystyna Chałas
12Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Adam Maj

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze