Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok III   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dramat i teatr (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
5Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
6Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
7Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
8Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Adam Fitas
9Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Konwersatorium
1Autorzy i gatunki starożytnej literatury greckiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
2Figury retoryczne w teorii i praktyce rzymskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Kognitywne literaturoznawstwo (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
4Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
5Literatura a (inter)medialność (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
6Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
7Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych (e-laerning) (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
8Współczesna kultura i literatura niemieckojęzyczna w dialogu z tradycją (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Marzena Górecka
Zajęcia do wyboru
1Fikcje historii: historiografia, powieść i film w XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
2Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Kras
3Literackie symbolizmy w XX wieku wobec teorii symbolu (Maria Podraza-Kwiatkowska, Izodora Dąmbska, Paul Ricoeur, Max Bense) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
5Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
6Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz
7Współczesna polszczyzna ogólna w odmianie mówionej (wykład)E/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
8Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
9Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
10Composers and totalitarian regimes: Prokofiev, Shostakovich, Strauss and Furtwaengler (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz
11Heresy and Literacy: New Approaches to the Study of Religious Dissent in the Late Middle Ages (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Kras
12Media and culture: theory and practice (wykład)Zbo/2 30 mgr Grzegorz Jędrek
13Modern Strategies of Reading – Selected Issue (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze