Wydział Teologii
Teologia - Historia Kościoła (stacjonarne doktoranckie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dzieje teologii (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
2Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
3Historiografia kościelna (wykład)Z/1 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
6Kulturotwórcza rola zakonów (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
7Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
8Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
9Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
10Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
11Metodologia badań naukowych i metodologia pisania dysertacji doktorskiej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia badań historii Kościoła (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
Seminarium
1Historia Kościoła w czasach najnowszych (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
2Historia Kościoła w czasach nowożytnych (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
3Historia Kościoła w starożytności (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
4Nauki pomocnicze i metodologia historii Kościoła (seminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 5 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Egzaminy obowiązkowe
1Historia Kościoła: nowożytność, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
2Historia Kościoła: starożytność, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
5Patrologia, cz. 2 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze