Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Procesy badań ewaluacyjnych (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
2Współczesne nurty ideowe i ideologie (konwersatorium)Z/2 15 dr Tomasz Peciakowski
Zajęcia fakultatywne/wyrównujace
1Metody badań ilościowych (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 Zawieszone
3Metody badań ilościowych (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Szyszka
Seminarium magisterskie
1Filozofia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Katolicka nauka społeczna (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Specjalność: Badania rynku i opinii publicznej
Przedmioty specjalizacyjne
1Badania kliniczne (wykład)E/3 15 dr hab. Monika Adamczyk
2Etyka zawodowa w badaniach rynku i opinii publicznej (konwersatorium)Z/2 15 mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura
3Zawód - badacz rynku i opinii publicznej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
4Pomiar kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego (warsztaty)Z/3 15 mgr Jan Gondek
5Komputerowa jakościowa analiza tekstów (warsztaty)Z/2 15 dr Tomasz Peciakowski
6Badania rynku w praktyce II (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
7Badania typu Mystery Shopping (warsztaty)Z/2 15 dr Tomasz Peciakowski
8Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (warsztaty)Z/4 30 dr Krzysztof Jurek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze