Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia nowożytna powszechna (wykład)E/5 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
2Historia nowożytna Polski (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej na tle przemian w nowożytnej Europie (wykład)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
4Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia nowożytna powszechna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
2Historia nowożytna Polski (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Proseminarium
1Modele państwa w Europie w XVI-XVIII wieku. Ustrój, społeczeństwo, religia, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
2Rzeczpospolita w Europie XVI-XVIII stulecia: władza, społeczeństwo, kultura (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Warsztaty
1Źródła do dziejów społ.-polit. Rzeczypospolitej Obojga Narodów i państw europejskich w XVI-XVIII w. (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego(spec. archiwalna)-L (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego(spec. archiwalna)-L (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)Zbo/1 30 dr Robert Derewenda
4Przepisy archiwalne - arch. I st. (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna 30 godz.) (spec. pegagogiczna) (praktyki)Z/1 30 dr hab. Joanna Szady
2Komunikacja w pracy nauczyciela(spec.pedagogiczna) (laboratorium)Z/1 30 dr Monika Dacka
3Psychologia rozwojowa i wychowawcza dzieci w wieku szkolnym (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Bogumiła Krawiec
4Pedagogika szkolna z elementami pedagogiki społecznej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Anna Badora

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze