Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teksty greckie (ćwiczenia)Z/8 120 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Teksty łacińskie - Cezar (ćwiczenia)Z/4 60 dr Agnieszka Strycharczuk
3Teksty łacińskie - Nepos (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wojciech Kopek
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura starożytnego Rzymu (konwersatorium)Z/3 30 dr Agnieszka Strycharczuk
Lektoraty
1Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
2Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Wykłady obowiązkowe
1Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład)Zbo/1 15 dr Wojciech Kopek
2Teatr i dramat grecki (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza i interpretacja tekstów łacińskich - poeci rzymscy (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Grecka literatura chrześcijańska (konwersatorium)Zbo/1 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
3Kultura materialna starożytnej Grecji i Rzymu (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Piasecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze