Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Procedury ewaluacyjne (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
2Postępowanie mediacyjne (wykład)E/2 15 dr Agnieszka Zaborowska
3Warsztaty mediacyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Magdalena Grudziecka
4Praktyka wakacyjna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/2 60 dr Agnieszka Zaborowska
5Podstawy ekonomii społecznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
Seminaria magisterskie
1Ekonomia społeczna (seminarium - Grupa: 1) Zbo/3 30 Ks. dr Marek Wódka
2Readaptacja i integracja społeczna (seminarium - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
Specjalność: Readaptacja i integracja społeczna
Przedmioty specjalizacyjne
1Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży (wykład)E/3 30 dr Joanna Chwaszcz
2Metody pracy kuratora sądowego i społecznego (wykład)E/5 15 dr hab. Wiesław Partyka
3Metody pracy kuratora sądowego i społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Mazur
4Profilaktyka i reedukacja sprawców przestępst (wykład)E/2 15 dr Joanna Chwaszcz
5Kurator sądowy, rodzinny i dla dorosłych (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 15 dr Monika Dobrogowska
6Praca socjalna z osobami opuszczającymi zakłady karne (konwersatorium - Grupa: 1) E/2 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
7Mediacje rodzinne (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Jerzy Książek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze