Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj
2Etyka zawodowa (wykład)E/3 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 15 dr hab. Alina Rynio
4Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Martyna Strembska-Kozieł
5Pedeutologia i deontologia pedagoga specjalnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Martyna Strembska-Kozieł
6Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
1Psychopedagogika prenatalna (wykład)Z/2 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
2Terapia przez sztukę w pracy pedagoga (warsztaty)Z/2 30 dr Agnieszka Gandzel
Specjalność 1: Pedagogika osób z autyzmem
Przedmioty w ramach specjalności
1Rodzina osoby z autyzmem (wykład)E/1 15 dr Anna Prokopiak
2Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób z autyzmem (konwersatorium)Z/2 15 dr Anna Szudra-Barszcz
3Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Prokopiak
Specjalność 2: Pedagogika integracyjna i włączająca
Przedmioty w ramach specjalności
1Metodyka nauczania i wychowania ucznia z niepełnosprawnością sensoryczną i ruchową (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Paulina Korach
2Metodyka edukacji integracyjnej i włączającej w przedszkolu (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
3Metodyka edukacji integracyjnej i włączającej w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Seminaria magisterskie
1Pedagogika osób z autyzmem (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
2Pedagogika specjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
3Podstawy prewencji i resocjalizacji (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
4Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Praktyka dyplomowa ciągła, po I roku
1Praktyka dyplomowa ciągła (praktyki)Zbo/8 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze