Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
3Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
5Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
6Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
7Teologia moralna ogólna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
8Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
9Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Zajęcia do wyboru
1Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Z/4 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
2Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
3Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze