Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomia międzynarodowa (wykład)E/4 30 dr Piotr Rubaj
2Analiza makroekonomiczna (wykład)E/4 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Analiza makroekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
4Analiza makroekonomiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
5Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Mirosław Urbanek
6Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Mirosław Urbanek
7Prognozowanie zjawisk ekonomicznych (laboratorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr Mirosław Urbanek
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Analiza strategiczna przedsiębiorstw (konwersatorium)Z/2 15 dr Maria Paździor
2Controlling i budżetowanie (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Nucińska
3Globalizacja na rynkach finansowych (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
4Nowe zjawiska na rynku finansowym (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
5Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
Seminarium dyplomowe
1Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/2 30 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Bankowość (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
3Ekonomia międzynarodowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
4Finanse i gospodarka sektora publicznego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
5Gospodarka i polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
6Rachunkowość i finanse (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
7Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Spoz
8Strategie finansowania przedsiębiorstw (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (wykład)E/5 30 dr Jerzy Michałowski
2Wprowadzenie do prawa finansowego (wykład)E/3 15 dr Piotr Pomorski
3Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego (wykład)E/3 15 dr Dorota Tokarska
4Wycena przedsiębiorstw i analiza fundamentalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Jerzy Michałowski
Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe
Przedmioty specjalizacyjne do wyboru
1Dywersyfikowanie ryzyka przy użyciu analizy portfelowej (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
2Ocena efektywności zarządzania nadwyżkami finansowymi (laboratorium)Z/3 15 dr Robert Pankiewicz
3Wycena instrumentów dłużnych (laboratorium)Z/3 15 dr Jerzy Michałowski
4Zarządzanie płynnością (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Przedmioty specjalizacyjne
1Podatki w przedsiębiorstwie (wykład)E/4 30 dr Mariusz Sokołek
2Rachunek kosztów (wykład)E/3 30 dr Maria Paździor
3Źródła finansowania działalności gospodarczej (wykład)E/4 30 dr Maria Paździor
Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Przedmioty specjalizacyjne do wyboru
1Biznesplan i wybór źródła projektowania projektu (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
2Projektowanie budżetów (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
3Projektowanie systemu rachunkowości (laboratorium)Z/3 15 dr Anna Spoz
4Rachunkowość budżetowa (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone
5Rachunkowość komputerowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 15 dr Robert Pankiewicz
6Współczesne systemy rachunku kosztów (laboratorium)Z/3 15 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze