Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Alina Rynio
3Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Podstawy prawa rodzinnego (wykład)Z/2 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
5Kultura języka polskiego (wykład)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Stoch
6Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
6Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
7Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Alina Rynio
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Przedmioty specjalnościowe
1Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Adam Maj
2Metodyka terapii pedagogicznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Magdalena Parzyszek
3Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Społeczny wymiar patologii (warsztaty)Z/3 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Metodyka probacji i wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia)Z/2 10 dr Magdalena Łuka
3Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień (warsztaty)Z/3 15 dr Martyna Strembska
Przedmioty do wyboru
1Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (wykład)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
2Podstawy języka migowego (warsztaty)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
3Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Wolontariat wobec potrzeb społecznych (wykład)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
5Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
Praktyka dyplomowa
1Praktyka dyplomowa ciągła (praktyki)Z/8 60 dr Małgorzata Łobacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze