Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 15 dr hab. Alina Rynio
3Kultura języka polskiego (wykład)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Stoch
4Podstawy prawa rodzinnego (wykład)Z/1 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
5Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
6Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
7Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
8Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Fakultety w j. polskim
1Interpretacja tekstu naukowego z zakresu pedagogiki (fakultet) (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
2Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
3Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
6Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
7Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
8Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
9Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Przedmioty specjalnościowe
1Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Adam Maj
2Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
3Metodyka terapii pedagogicznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 2: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Przedmioty specjalnościowe
1Psychologia zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Metodyka kreowania tożsamości szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
4Metodyka zarządzania jakością w szkole i w placówce wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Przedmioty specjalnościowe
1Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej (konwersatorium)Z/3 30 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i pełnienie ról społecznych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Magdalena Leśniak
3Metodyka pracy asystenta rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Parzyszek
4Komunikacja interpersonalna i problemy wychowawcze w rodzinie (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Metodyka probacji i wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia)Z/2 10 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień (warsztaty)Z/3 15 dr Malwina Socha
3Społeczny wymiar patologii (warsztaty)Z/3 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Magier
11Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
12Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Praktyka
1Praktyka dyplomowa (praktyki)Zbo/8 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze