Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok II   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dramat i teatr (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
5Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
6Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
7Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
8Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Roman Doktór
9Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
10Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Konwersatorium
1Dyskurs pamięci literatury w literaturze niemieckiego średniowiecza (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
2Figury słów oraz myśli w teorii i praktyce rzymskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Lektura tekstów kultury. Modele miłości (konwersatorium)Z/4 60 Zawieszone
4Lektura tekstów kultury: od mitu do filmu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
5Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
6Literatura antyczna grecka (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
7Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
8Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych (e-laerning) (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
9Wizualność a literatura (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
10Wprowadzenie do poznawczej teorii sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
Zajęcia do wyboru
1Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba
3Koncepcje metafizyczności literatury i sztuki wobec nowoczesnych symbolizmów (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Krytyka wobec literatury - literatura wobec krytyki (wykład)E/3 30 Zawieszone
5Kultura religijna średniowiecznej Polski - problemy źródłoznawcze (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
6Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
7Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
8Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturze i sztuce (wykład)E/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
9Poza humanizm: trans- i posthumanizm w literaturze, filmie i mediach (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
10Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz
11Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
12Wiek Oświecenia we Francji - historia i kultura (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
13Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
14Z dziejów plagiatu w europejskim piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
15Źródła proweniencji kościelnej w warsztacie humanisty XIX i XX w. (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze