Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury greckiej - zarys (wykład)E/4 30 dr hab. Iwona Wieżel
2Historia literatury łacińskiej - zarys (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład)E/3 15 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teksty łacińskie (ćwiczenia)Z/3 60 dr Agnieszka Strycharczuk
2Teksty greckie (ćwiczenia)Z/8 90 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Wprowadzenie w stylistykę łacińską (konwersatorium)Z/4 30 dr Wojciech Kopek
Warsztaty obowiązkowe
1Przedsiębiorczość (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
3Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze