Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zróżnicowanie społeczne (wykład)E/3 30 dr Monika Dobrogowska
2Podstawy zarządzania w organizacjach i instytucjach (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Marek
Przedmioty do wyboru
1Family in Modern Societes (konwersatorium)E/0 30 dr Małgorzata Szyszka
2Social work in Europe (wykład)E/0 30 Brak obsady
Seminaria magisterskie
1Ekonomia społeczna (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
2Readaptacja i integracja społeczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Specjalność: Diagnoza społeczna i budowanie strategii
Przedmioty specjalizacyjne
1Metody badań problemów społecznych (wykład)E/3 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Metody badań problemów społecznych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
3Metodyka diagnozy społecznej (wykład)E/3 15 dr hab. Monika Adamczyk
4Metodyka diagnozy społecznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Monika Adamczyk
5Polityka zrównoważonego rozwoju (wykład)E/2 15 Ks. dr Marek Wódka
6Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład)E/2 15 Ks. dr Marek Wódka
7Społeczeństwo obywatelskie i dialog społeczny (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
8Organizowanie społeczności lokalnej w kontekście strategii rozwoju (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Marek Wódka
9Kultura organizacyjna przedsiębiorstw społecznych (konwersatorium)Z/1 15 dr Agnieszka Marek
10Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Zaborowska
11Analiza danych zastanych i zasobów pomocy społecznej (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Krzysztof Jurek
Specjalność: Readaptacja społeczna i integracja społeczna
Przedmioty specjalizacyjne
1Podstawy teorii i pracy opiekuńczej (wykład)E/2 15 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
2Podstawy prawne pracy kuratora sądowego i społecznego (wykład)E/3 30 Brak obsady
3Readaptacja i integracja społeczna (wykład)E/3 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
4Readaptacja i integracja społeczna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
5Diagnoza i wywiad środowiskowy w pracy kuratora (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
6Etyczne aspekty pracy kuratora sądowego (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
7Psychoterapia i socjoterapia w pracy socjalnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Elżbieta Januszewska
8Metody oddziaływań resocjalizacyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze