Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prezentacja wiedzy i autoprezentacja (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Projektowanie procedur eksperymentalnych (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
3Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (wykład)E/5 30 Zawieszone
4Zaawansowane metody statystyczne z elementami psychometrii (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
5Interakcja człowiek-komputer (wykład)Z/4 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Przedmioty specjalizacyjne
1Antropologiczno-psychologiczne badania międzykulturowe (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Epistemologia ewolucyjna (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Tłumaczenie tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Umysł społeczny - procesy poznawcze
Seminarium do wyboru
(należy wybrać jedno seminarium)
1Umysł w kulturze (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
2Percepcja i poznanie (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
Przedmioty specjalizacyjne
1Ontologia przyrody nieożywionej i ożywionej (wykład)Z/3 30 Zawieszone
2Programowanie z użyciem ontologii (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
3Tłumaczenie tekstów logicznych i informatycznych (translatorium)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty specjalizacyjne: Ścieżka: Inżynieria ontologii - ontologia stosowana
Seminarium
1Reprezentacja wiedzy i ontologia stosowana (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze