Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/3 9 Brak obsady
2Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 18 Brak obsady
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/4 18 Brak obsady
4Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (wykład)E/6 18 Brak obsady
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 9 Brak obsady
6Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 9 Brak obsady
7Przepisy ogólne prawa kanonicznego (Księga I) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 18 Brak obsady
8Etyka (kurs dla prawników) PK (wykład)E/1 15 Brak obsady
9Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/2 15 Brak obsady
10Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/1 12 Brak obsady
11Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 9 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński (lektorat)Z/0 18 Brak obsady
2Język nowożytny (lektorat)Z/0 18 Brak obsady
3Język łaciński (egzamin)E/0 0 Brak obsady
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia)Z/0 9 Brak obsady
2Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia)Z/0 9 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze