Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia historiografii (wykład)E/4 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Kościół łaciński na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku (wykład)Z/1 15 dr hab. Irena Wodzianowska
3Zróżnicowanie religijne Lubelszczyzny i Kresów w epoce nowożytnej (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Konwersatoria
1Historia historiografii (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce sarmackiej i okresie rozbiorów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium z historii najnowszej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
3Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
4Seminarium z historii XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
5Seminarium z nauk pomocniczych historii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne
1Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)Z/2 15 dr hab. Jan Ptak
2Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Hitlerowski "system wychowawczy" na przykładzie obozów koncentracyjnych (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
4Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XVI stuleciu (wykład)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
5Młodzież w realiach państwa komunistycznego (wykład)Z/1 15 dr Ewa Rzeczkowska
6Stalin we współczesnej historiografii (wykład)Z/1 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
7"Trzeba się uzbroić w bezstronność w ocenie tak jej zalet, jak i wad". O kobiecie polskiej epoki zaborów (wykład)Z/1 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
8Droga Hitlera do władzy (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
9Partyzantka i konspiracja w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Rafał Wnuk
10Pola bitew na przestrzeni dziejów (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
11Religion and War in Europe in the Middle Ages (wykład)Z/1 15 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
12Wojna o informacje 1939-90 (wykład)Z/1 15 dr Ewa Rzeczkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (wykład)Z/2 15 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
3Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)Z/3 30 dr Robert Derewenda
2System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium)Z/3 30 dr Robert Derewenda
3Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
4Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
5Objazd naukowy (zajęcia terenowe)Zbo/2 12 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze