Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Literatura łacińska (wykład)Z/2 15 dr Wojciech Kopek
2Literatura grecka (wykład)Z/2 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
Seminaria
1Seminarium łacińskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
Konwersatoria
1Antyczna teoria literatury i jej recepcja (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Ćwiczenia
1Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
2Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
4Paleografia grecka (ćwiczenia)Z/4 30 dr Lesław Łesyk
5Stylistyka łacińska (ćwiczenia)Z/4 30 dr Wojciech Kopek
Profil studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Lektura łacińskich tekstów patrystycznych (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
Profil studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia badań dzieł literackich (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze