Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/6 30 Ks. dr Marek Jeziorański
2Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
3Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
4Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
6Pedagogika porównawcza (wykład)E/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
7Pedagogika społeczna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
8Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Martyna Strembska-Kozieł
9Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Szudra-Barszcz
10Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr Anna Szudra-Barszcz
11Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Piotr Magier
12Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Piotr Magier
13Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Piotr Magier
Przedmioty do wyboru
Fakultety w j. polskim
1Edukacja międzykulturowa wobec wyzwań współczesności (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
2Historia wychowania i myśli pedagogicznej (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
4Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Fakultety w j. obcym
1Counseling and human development (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
3Human resources management in educational organizations (wykład)Z/2 30 Brak obsady
4Positive Education (wykład)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
5Special and inclusive Education (wykład)Z/2 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
6Strategic reasoning and planning in educational systems (fakultet) (wykład)Z/2 30 Brak obsady
7The personalistic education (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Przedmioty specjalnościowe
1Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład)E/2 15 dr Aleksandra Borowicz
2Metodyka pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj
Specjalność 2: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Przedmioty specjalnościowe
1Współczesne kierunki zarządzania oświatą (wykład)E/2 15 Brak obsady
2Europejskie programy edukacyjne - projektowanie i ewaluacja (ćwiczenia)Z/2 15 dr Iwona Szewczak
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Przedmioty specjalnościowe
1Charakterystyka i analiza potrzeb oraz problemów rodziny (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania (ćwiczenia)Z/2 10 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Modele i systemy resocjalizacji (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Patologia społeczna z elementami kryminologii (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
3Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Malwina Socha
4Techniki negocjacji (ćwiczenia)Z/1 10 dr Magdalena Łuka
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Magier
11Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
12Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze