Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok I   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Etyka pracownika naukowego (wykład)E/2 15 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Seminarium
1Dramat i teatr (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
2Dramaturgia wschodniosłowiańska (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
5Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
6Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
7Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
8Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
9Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
10Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
11Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Seweryn
12Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
13Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Konwersatorium
1Alegoria, interpretacja (e-learning) (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Agnieszka Czechowicz
2Literatura starogrecka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Osek
3Ostoje kultury rzymskiej: autorzy łacińscy od VI do VIII wieku (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
4Recent trends in literary studies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
5Świetlane średniowiecze i jego wkład w kulturę europejską (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
6Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z metodologii nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
Zajęcia do wyboru
1Bogactwo duchowego i emocjonalnego przekazu w wyobrażeniach człowieka w plastyce średniowiecznej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
2Dydaktyka uniwersytecka (konwersatorium)E/3 30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Komparatystyka intersemiotyczna (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Seweryn
5Lectio, excerptio, repetitio, compilatio. Z dziejów zarządzania wiedzą w piśmiennictwie wczesnonowożytnym (wykład)E/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
6Leksykalizm a konstrukcjonizm w teorii morfologii (wykład)E/3 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
7Magiczny realizm w malarstwie, literaturze i filmie (wykład)E/3 30 dr hab. Barbara Klonowska
8Metodologia użycia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym (konwersatorium)E/3 30 dr Agnieszka Karczewska
9Mocne i słabe pojęcia kultury najnowszej (artysta, dzieło, sztuka, inspiracja) (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
10Modernizm w literaturach wschodniosłowiańskich (wykład)E/3 30 Zawieszone
11Nauki pomocnicze historii w badaniach humanistycznych (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Henryk Wąsowicz
12Od Edenu do rajskiej uczty. Biblia w literaturzr i sztuce (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
13Oświecenie we Francji (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
14Przygotowanie do prowadzenia zajęć na uniwersytecie (konwersatorium)E/3 30 Zawieszone
15Ustna odmiana ogólnego języka polskiego (wykład)E/3 30 dr Cecylia Galilej
16W kręgu jakości metafizycznych: tragiczność (Scheler, Jaspers, Ingarden, Witkiewicz) (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
17Wojny, bitwy i wodzowie w średniowiecznych narracjach (wykład)E/3 30 dr hab. Jan Ptak
18Źródłoznawstwo chronologiczne cz. III (wykład)E/3 30 Zawieszone
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze