Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok VI - Semestr 12   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katechetyka (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
2Teologia pastoralna szczegółowa (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
Konwersatorium obowiązkowe
1Katechetyka i pedagogika specjalna (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Homiletyka formalna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Katechetyka: dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
10Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
11Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
12Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
13Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze