Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 10   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Homiletyka obrzędowa. Homilie dla dzieci i młodzieży (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Michał Klementowicz
2Liturgika: Sakramenty inicjacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
3Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
4Nowy Testament: Pisma Janowe (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Zieliński
5Nowy Testament: Pisma Janowe (wykład)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
6Prawo kanoniczne: sakramenty (ksiega IV KPK) (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
7Stary Testament: Psalmy i Księgi mądrościowe (wykład)E/3 30 Ks. dr Marcin Zieliński
8Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
9Teologia dogmatyczna: eschatologia (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
10Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)E/4 45 Ks. dr Krzysztof Smykowski
11Teologia pastoralna fundamentalna (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka katechezy (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
2Dydaktyka ogólna (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
3Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach podstawowych (śródroczne) (praktyki)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
4Praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach podstawowych (ciągłe) (praktyki)Zbo/2 45 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL
10Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
11Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
12Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
13Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
Grupa greckokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Stefan Batruch
2Prawo Kościołów Wschodnich (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze