Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury greckiej - zarys (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Iwona Wieżel
2Historia literatury łacińskiej - zarys (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
4Logika (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Logika (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Łukasz Sarowski
2Teksty łacińskie (ćwiczenia)Z/16 150 dr Agnieszka Strycharczuk
Konwersatoria obowiązkowe
1Kultura starożytnej Grecji (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Iwona Wieżel
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski (120 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu CAE (CEF C1) (lektorat)Z/2 0 Brak obsady
3Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
4Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze