Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Duszpasterstwo rodzin
Wykłady
1Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Zbo/0 60 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
2Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
3Katecheza dorosłych (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
4Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
5Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL
6Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
Duszpasterstwo rodzin
Ćwiczenia
1Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
2Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
Duszpasterstwo rodzin
Konwersatorium
1Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Duszpasterstwo rodzin
Seminarium
1Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
Ekumenizm
Wykłady obowiązkowe
1Teologia metodystyczna (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
2Światowy ruch ekumeniczny (wykład)Z/0 45 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
3Ekumenizm slowiański: dziedzictwo św. Cyryla i Metodego (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
4Starożytne Kościoły Wschodnie (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
5Teologia wczesnego protestantyzmu (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
6Teologia prawosławna - eklezjologia (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
7Teologia prawosławna - antropologia (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
8Hermeneutyka dialogów ekumenicznych (wykład)Zbo/0 15 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Ekumenizm
Konwersatoria obowiązkowe
1Ekumenizm duchowy (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
2Ruch ekumeniczny wobec współczesnych problemów etycznych (konwersatorium)Z/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Ekumenizm
Seminarium
1Teologia poreformacyjna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
2Teologia prawosławna (seminarium)Zbo/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Historia Kościoła i patrologia
Wykłady
1Dzieje teologii (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
2Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
3Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
6Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
7Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
8Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
9Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
10Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
11Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
12Kaznodziejstwo Ojców Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
13Historiografia kościelna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
14Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
Historia Kościoła i patrologia
Konwersatoria
1Analiza patrystycznych źródeł greckich (konwersatorium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
2Greka patrystyczna (konwersatorium)Zbo/0 60 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
3Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
5Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
Historia Kościoła i patrologia
Seminarium
1Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
Historia Kościoła i patrologia
Egzaminy obowiązkowe
1Historia Kościoła: nowożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
2Historia Kościoła: starożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
5Patrologia, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Katechetyka
Wykłady obowiązkowe
1Biblia w katechezie (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Historia katechezy cz. II (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
3Interdyscyplinarność w katechetyce (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
4Katecheza dorosłych (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
5Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
6Metodyka katechezy (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
7Pedagogika religii (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
8Psychologia katechezy dzieci (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Katechetyka
Seminarium (jedno do wyboru)
1Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
3Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Liturgika i homiletyka
Wykłady obowiązkowe
1Duchowość liturgiczna (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
2Dzieje liturgii w Polsce - okres potrydencki (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
3Hermeneutyka liturgiczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
4Liturgika pastoralna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
5Muzyka w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
6Przestrzeń i sztuka w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
7Struktury przepowiadania (konwersatorium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
8Teologia ewangelizacji (wykład)E/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
9Przepowiadanie w mediach (wykład)Z/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
10Przepowiadanie słowa Bożego w celebracji sakramentów (wykład)E/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
11Teoria komunikacji (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
Liturgika i homiletyka
Seminarium licencjackie
1Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
2Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Teologia dogmatyczna
Wykłady
1Eklezjologia i pneumatologia (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
2Chrystologia (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
3Charytologia (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
4Bóg w historii (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
5Trynitologia (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk, prof. KUL
6Hermeneutyka filozoficzna i teologiczna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
7Personalizm filozoficzny i teologiczny (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
8Współczesna pneumatologia (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
9Antropologia chrześcijańska (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
10Protologia współczesna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
Teologia dogmatyczna
Konwersatorium
1Synteza teologiczna (konwersatorium)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL
Teologia dogmatyczna
Seminarium
1Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
2Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Teologia duchowości
Wykłady
1Metodologia teologii duchowości (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
2Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Zbo/0 15 S. dr Elżbieta Kruszewska
3Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
4Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)Zbo/0 30 dr Katarzyna Wasiutyńska
5Formacja duchowa wspólnotowa (wykład)Z/0 30 S. dr Elżbieta Kruszewska
6Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
7Teologia życia konsekrowanego (wykład)Zbo/0 30 S. dr Elżbieta Kruszewska
8Teologia powołania (wykład)E/0 30 S. dr Elżbieta Kruszewska
9Formacja do życia braterskiego (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr Adam Wilczyński
10Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
11Duchowość maryjna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
12Duchowość mężczyzny i kobiety (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Teologia duchowości
Seminarium
1Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
2Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Teologia fundamentalna
Wykłady obowiązkowe
1Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
2Chrystologia współczesna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr Filip Krauze
3Filozofia religii. Cz. 2 (wykład)E/0 30 Ks. dr Filip Krauze
4Koncepcje misji i misjologii (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr Filip Krauze
5Eklezjologia współczesna (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
6Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
7Tanatologia ludowa (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
8Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Zarys religioznawstwa. Cz.1 (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
10Zarys teologii religii. Cz. 1 (wykład)E/0 30 Ks. dr Filip Krauze
11Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Teologia fundamentalna
Seminarium
1Teologia fundamentalna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
Teologia moralna
Wykłady obowiązkowe
1Anglikańska teologia moralna, cz. 1 (wykład)Zbo/0 30 Zawieszone
2Antropologia moralna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
3Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
4Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Zbo/0 45 Ks. dr Krzysztof Smykowski
5Prawda, dobro, sumienie (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Historia teologii moralnej (II) (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
7Metodologia teologii moralnej (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
8Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
9Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
10Sakramentologia moralna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
Teologia moralna
Seminarium
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Teologia praktyczna
Wykłady
1Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
2Duszpasterstwo nadzwyczajne (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
3Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. Dariusz Lipiec
4Historia działalności charytatywnej Kościoła (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
5Socjografia religii (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
6Transformacja ustrojowa. Przemiany społeczno-kulturowe w podstawowych dziedzinach życia (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
7Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
8Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Duszpasterstwo społeczne (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Teologia praktyczna
Konwersatoria
1Organizacja duszpasterstwa (konwersatorium)Z/0 30 Ks. prof. Dariusz Lipiec
2Problematyka parafii (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
3Public relations w duszpasterstwie (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
Teologia praktyczna
Seminarium
1Teologia praktyczna (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
Nauki biblijne
Wykłady obowiązkowe
1Egzegeza Dzieła Janowego - wybrane zagadnienia (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
2Egzegeza Pięcioksięgu - wybrane zagadnienia (wykład)E/0 30 Ks. dr Krzysztof Napora
3Egzegeza Listów Pawłowych (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL
4Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu (wykład)E/0 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Nauki biblijne
Lektoraty
1Język grecki biblijny - składnia (wykład)Zbo/0 45 Ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
2Język hebrajski biblijny - skladnia (lektorat)Zbo/0 45 Ks. dr Arnold Zawadzki
3Język aramejski (lektorat)E/0 30 Ks. dr Krzysztof Napora
Nauki biblijne
Seminarium
1Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)Zbo/0 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
2Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
3Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
4Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze