Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna i ekonomia społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Przedsiębiorczość społeczna w kontekście pracy socjalnej (konwersatorium)Z/3 30 mgr Małgorzata Mądry
2Innowacyjna polityka społeczna (wykład)E/5 30 dr Agnieszka Zaborowska
3Innowacyjna polityka społeczna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Zaborowska
4Współczesne teorie i modele pracy socjalnej (wykład)E/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
5Podstawy ekonomii społecznej (wykład)E/4 30 Ks. dr Marek Wódka
6Osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne (konwersatorium)Z/3 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
7Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
8Podstawy ekonomii społecznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
9Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Przedmioty do wyboru
1Fundamentals of Marketing and Market Research Methods (wykład)E/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
2New trends in social work (wykład)E/3 30 Zawieszone
Seminaria magisterskie
1Ekonomia społeczna (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
2Readaptacja i integracja społeczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 163) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
2Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
3Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze