Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
2Statystyka i demografia historyczna (wykład)E/3 15 dr hab. Piotr Rachwał
3Dzieje Lubelszczyzny i Kresów od XVI do XVIII wieku (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Lubelszczyzna w średniowieczu (wykład)Z/1 15 dr hab. Jan Ptak
Konwersatoria i laboratoria
1Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Piotr Rachwał
2Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Piotr Rachwał
3Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium z historii najnowszej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
3Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
4Seminarium z historii XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
5Seminarium z nauk pomocniczych historii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne
1Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Jan Ptak
2Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Jak wychować dziecko? Rodzicielstwo i edukacja w okresie nowożytnym (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Szady
4Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XV stuleciu (wykład)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
5Russia 1801-1917: Between Reforms and Revolution (wykład)Z/1 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
6Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy (wykład)Z/1 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
7Świat średniowiecznych legend i eposów (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
8O wolność naszą i waszą. Polacy w walce o niepodległość i ruchach wolnościowych XIX-wiecznej Europy (wykład)Z/1 15 dr hab. Ewa Ziółek
9Polskie Państwo Podziemne (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Rafał Wnuk
10U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
11Wojsko Księstwa Warszawskiego (wykład)Z/1 15 dr Marcin Baranowski
12Wojskowość polska i powszechna w dobie renesansu (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Edukacja historyczna w przestrzeni publicznej (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Joanna Szady
2Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
6Podstawy dydaktyki (wykład)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1Konserwacja i reprografia archiwaliów (wykład)Z/1 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Metodyka opracowania współczesnej dokumentacji aktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)Z/3 30 dr Robert Derewenda
3Digitalizacja zasobów archiwalnych (warsztaty)Z/3 30 dr Robert Derewenda
4Współczesna kancelaria, registratura i archiwum bieżące (wykład)E/2 15 dr Robert Derewenda
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
3Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)E/1 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze